KARIKADI SHRIMP

HEADLESS TINY
Packing
10 x 2 Kg Blocks
Sizes
71/90, 91/110, 111/150, 150/200
PUD TINY
Packing
10 x 2 Kg Blocks
Sizes
80/120, 100/200, 200/300, 300/500, 500/800
Category: